Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження об’єктів культурної спадщини

В рамках реалізації проекту “Закон на захисті культурної спадщини України” юристи та фахівці-консультанти проекту розробили Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження об’єктів культурної спадщини”:

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження об’єктів культурної спадщини

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів:

  1. У Законі України «Про охорону культурної спадщини»(Відомості Верховної Ради України, 2000, N 39, ст. 333):

1) у статті 5:

пункт 23 частини першої доповнити словами «щодо пам’яток національного значення»;

2) у статті 6:

пункт 20 частини першої доповнити словами «щодо пам’яток місцевого значення»;

пункт 21 частини другої – виключити;

3) доповнити статтею 6-2 такого змісту:

«Стаття 6-2. Порядок видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток.

Органи охорони культурної спадщини зобов’язані вжити всіх можливих заходів для охорони об’єктів культурної спадщини в межах своєї компетенції.

Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток, припинення робіт на пам’ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України»;

4) у статті 14:

абзац перший частини другої доповнити словами «та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю не пізніше наступного робочого дня від прийняття відповідного рішення»;

5) у статті 16:

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

«Публікація внесених змін до Реєстру на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини проводиться не пізніше наступного робочого дня від прийняття відповідного рішення про внесення змін»;

6) у статті 26:

частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:

«Погодження науково-проектної документації та надання письмового дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України»;

у зв’язку з цим вважати абзаци третій – шостий вважати абзацами четвертим – сьомим;

  1. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності»(Відомості Верховної Ради України, 2011, №34, стор. 1544, ст. 343):

абзац перший частини третьої статті37доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8) для пам’яток культурної спадщини – письмовий дозвіл відповідного органу охорони культурної спадщини.».

 

  1. Прикінцеві положення
  2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  3. Кабінету Міністрів України протягомтрьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

  1. Органам місцевого самоврядування, місцевим державним адміністраціямпротягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради                                             Парубій А.В.

 України

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини»

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта
 

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про охорону культурної спадщини»

(Відомості Верховної Ради України, 2000, N  39, ст.  333)

Стаття5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини Стаття5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини
   
23) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону; 23) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону щодо пам’яток національного значення;

 

   
Стаття6. Повноваження інших органів охорони культурної
спадщини
Стаття6. Повноваження інших органів охорони культурної
спадщини
   
20) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону; 20) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону щодо пам’яток місцевого значення;
   
21) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону; Виключено.
   
Доповнено. Стаття 6.2. Порядок видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток.

Органи охорони культурної спадщини зобов’язані вжити всіх можливих заходів для охорони об’єктів культурної спадщини в межах своєї компетенції.

Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток, припинення робіт на пам’ятках, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України

   
Стаття 14. Занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього Стаття 14. Занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього.
   
2. Об’єкт культурної спадщини до вирішення питання про його реєстрацію як пам’ятки вноситься до Переліку об’єктів культурної спадщини і набуває правового статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, про що відповідний орган охорони культурної спадщини в письмовій формі повідомляє власника цього об’єкта або уповноважений ним орган (особу). 2. Об’єкт культурної спадщини до вирішення питання про його реєстрацію як пам’ятки вноситься до Переліку об’єктів культурної спадщини і набуває правового статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, про що відповідний орган охорони культурної спадщини в письмовій формі повідомляє власника цього об’єкта або уповноважений ним орган (особу)та відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю не пізніше наступного робочого дня від прийняття відповідного рішення.
   
Стаття 16. Інформування про об’єкти культурної спадщини, занесені до Реєстру Стаття 16. Інформування про об’єкти культурної

спадщини, занесені до Реєстру

   
Доповнено. Публікація внесених змін до Реєстру на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини проводиться не пізніше наступного робочого дня від прийняття відповідного рішення про внесення змін
   
Стаття 26. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт та пристосування пам’яток Стаття 26. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт та пристосування пам’яток
   
Доповнено. Погодження науково-проектної документації та надання письмового дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
   
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

(Відомості Верховної Ради України, 2011, №34, стор. 1544, ст. 343)

 
Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт
   
Доповнено. 8) для пам’яток культурної спадщини – письмовий дозвіл відповідного органу охорони культурної спадщини.